அருவமும் உருவமும் ஆகிய அநாதி
Aanmigam Palan|April 16, 2021
தமது க்ஷேத்திரக் கோவைத்திருப்புக்ழில், அருணகிரி நாதர் அடுத்தபடியாக 'கம்புலாவிய காவேரி சங்கமுகம்' என்று காவிரிப் பூம்பட்டினத்தைக் குறிப்பிட்டுப்பாடுகிறார்.
சித்ரா மூர்த்தி

இன்று பூம்புகார் எனப்படும். இத்தலம் வைப்புத் தலமாகவே திருப்புகழில் குறிப்பிடப்பட்டுள் ளது. [ஒருவேளை இங்கும் அவர் பாடியிருந்து நமக்கு ஓலைச் சுவடி கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம்] பல்லவ மன்னன் வழிபாடு செய்த தலம். சம்பந்தப் பெருமான் ‘பட்டினத்துப் பல்லவனீச்சு ரம் என்று குறிப்பிட்டுப் பாடியுள்ளார்.

'எண்ணார் எயில்கள் மூன்றும் சீறும் எந்தைபிரான் இமை யோர்

கண்ணாய் உலகம் காக்க நின்ற கண்ணுதல் நண்ணும் இடம்

மண்ணார் சோலைக் கோல வண்டு வைகலும் தேன் அருந்தி

பண்ணார் செய்யும் பட்டினத் துப் பல்லவனீச்சுரமே''

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM AANMIGAM PALANView All

மயில்

அனைத்துக்கும் அதிபனான நம் இறைவனது அனந்தக் கோடி படைப்புகளில் மயிலும் ஒன்று, அற்புதமான பறவை, அதனுடைய தோகையின் அழகைக்கண்டு, மெய்மறந்து தெய்வத்தைத் தரிசிப்பவர்கள் அனந்தக் கோடி! முருகப்பெருமானுக்கு மயில் வாகனமாக இருந்து பக்தர்களால் பெருமையுடன் தரிசிக்கப்படுகிறது.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

முத்கலர்

பொறுமை! இது எல்லோருக்கும் வராது. அதுவும் இன்றைய கால கட்டத்தில், சொல்லவே வேண்டாம்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

திருமூலர் திருமந்திரம் சுட்டும் சிவவடிவங்கள்

திருக்கயிலாய மலையின் பெருங்காவல் தலைவராகிய திருநந்தி தேவரின் திருவருள் பெற்ற சீடர்களில் ஒருவனாகவும் அணிமா முதலிய எட்டு வகையான சித்துக்களும் கைவரப் பெற்ற சிவயோகியார் ஒருவர் தென்னாடு நோக்கி சென்றபோது தில்லை தரிசனம் கண்டார்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

தெளிவு பெறுஓம்

"சித்திரையிலோண முதற் சீரானியுத்திரமாம் சத்து தனுவா திரையுஞ் சார்வாரும்-பத்திவளர் மாசியரி கன்னி மருவு சதுர்த்தசிமன் றீசரபிஷேகத் தினமாம்”

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

குன்றத்துக் குமரன் மருதத்து மருமகனான வரலாறு

குன்றத்துக் குமரன் மருதத்து மருமகனான வரலாறு

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

காப்பியம் காட்டும் கதாபாத்திரங்கள்

விழுந்தன. அவ்வளவுதான்! துர்வாசர் முத்கலரைத் தேடி வந்து விட்டார். (இந்த இடத்தில் துர்வாசரின் தோற்றத்தை, வியாசர் விரிவாகவே வர்ணிக்கிறார்) திகம்பரர்; பைத்தியம் பிடித்தவரைப்போல, நிலையில்லாத வேடம் தரித்தவர்; தலை மயிர் இல்லாதவர்; பலவிதமான கடுஞ் சொற்களைச் சொல்பவர்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

காய்ச்சல் நோய் போக்கிக் காப்பாற்றும் ஜூரேஸ்வரர்

ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவை என்பதை நாராயண பட்டதிரி, நாராயணீயத்தில் வேண்டுகின்றார்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

ஆயுள் தோஷத்திலிருந்து காத்த ஆழியான்

சுதர்சன ஜெயந்தி 20.6.2021

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

ஆழ்வார்கள் போற்றிய சக்கரத்தாழ்வார்

சக்கரத்தாழ்வார் ஜெயந்தி (20.6.2021)

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள்!

அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள்!

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021
RELATED STORIES

Teacher's Pet, Classroom Assistant Lady Bronwyn

Most of us have had that special cat—a heart cat with whom we had a deep connection. It may have been the cat we had as a child, or the one that saw us through a troubled time, or one with whom we bonded as we exhibited at cat shows. Whether the cat found us or we sought it out, those connections cannot be denied. These are the stories of some of those special cats and what they mean or meant to us.

4 mins read
Cat Talk
June 2021

Gromit The Rockstar

There are very few cats, no matter how long they are shown, or what they achieve, that belong in the “rock star” category. In pedigreed cats, we have a few that have become legendary.

3 mins read
Cat Talk
June 2021

Conducting Cat Shows During the COVID-19 Pandemic

It was just over a year ago that we were all enjoying our hobby of showing cats. Some traveled extensively seeking high titles, and some just supported local shows. In all cases, there was social interaction with everyone, and we generally did not worry about spreading infections.

8 mins read
Cat Talk
June 2021

Major Tom

My first pet was a cat named “Major Tom,” or “Tommy.” He was a domestic shorthair silver tabby and white. From what I was told, my parents purchased Tommy for $1.98 from the 5 & 10 cent-store in Trenton, NJ as a young kitten after they moved into their first place.

2 mins read
Cat Talk
June 2021

Crosby the Blind Cat

My name is Crosby. I was born blind in a litter of barn cats in 2011 near Webster, KY. My first humans (friends of my mom-to-be) realized I was blind early on, so they took me into their home.

3 mins read
Cat Talk
June 2021

How We REMEMBER

WITH HIS FIRST NONFICTION BOOK, HOW THE WORD IS PASSED, PUBLISHED IN JUNE BY LITTLE, BROWN, POET AND SCHOLAR CLINT SMITH DELVES INTO THE LEGACY OF SLAVERY ALIVE IN MONUMENTS AND LANDMARKS WITHIN AND BEYOND THE UNITED STATES, IN AN IMMERSIVE READ THAT EXQUISITELY DEPICTS HOW A NATION AND ITS INHABITANTS REMEMBER ITS HISTORY.

10+ mins read
Poets & Writers Magazine
July - August 2021

SO You Want to Be in Pictures?

Have you ever caught yourself wandering through a pet store and noticing all the pictures of the cats, dogs, and other assorted furry and feathered critters, and wonder, “How did they get there? My Fluffy is cuter than that. How can I get a piece of that action?”

10+ mins read
Cat Talk
June 2021

Stone Fruit

Lee Lai introduced

6 mins read
Poets & Writers Magazine
July - August 2021

The Other Black Girl

Zakiya Dalila Harris introduced by Maurice Carlos Ruffin

7 mins read
Poets & Writers Magazine
July - August 2021

That Kitty Mess Could Mean More Than You Think

Living with cats pretty much means living with a fair amount of kitty barf. For most of us, hearing the unmistakable sound of a cat upchucking means you drop everything and run for the paper towels. But it could also mean there’s more to worry about than the risk of stepping in goo barefooted. Determining whether your vomiting cat needs more than a cleanup depends on a number of factors. It’s best to gather as much information as possible about what’s going on before you get your vet involved. So, before you call, try to have the answers to the following questions handy.

7 mins read
Cat Talk
June 2021