CATEGORIES

മൂക്കൻ തോട്ടത്തിലെ പുതുവിള

റബറിനു പകരക്കാരനായി മുള

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

വരം തരും മരം

വലിയ സമ്പാദ്യമായി വളർത്താവുന്ന മരങ്ങളും അവയുടെ സാധ്യതകളും

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

ഒരു കൈ സഹായത്തിന് ഓൺലൈൻ

കോവിഡ് കാലത്തും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വിപണി

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

കയ്യിലൊതുങ്ങും കുഞ്ഞൻ കുരങ്ങ്

മാർമൊസെറ്റ് മങ്കിയോട് പ്രിയമേറുന്നു

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

അരിഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞ് ആവശ്യക്കാർക്ക്

ലഘുസംസ്കരണം (minimal processing) നടത്തി പച്ചക്കറികൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന കട് വെജിറ്റബിൾസ് സംരംഭം

1 min read
KARSHAKASREE
September 01, 2021

മികച്ച വിളവിന് കോഴിമുട്ട മിശ്രിതം

സസ്യവളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കായ്പിടിത്തം കൂട്ടാനും സഹായകം

1 min read
KARSHAKASREE
August 01, 2021

നാടൻ കോഴിക്ക് നല്ലകാലം

അലങ്കാരക്കോഴിയുടെ വിലയും മൂല്യവും നേടി തനി നാടൻകോഴി

1 min read
KARSHAKASREE
August 01, 2021

ആന്ധ്രയിൽ ക്ഷീരവിപ്ലവത്തിനു പടയൊരുക്കം

ഒരുകോടി ലീറ്റർ പാൽ സംഭരിക്കുന്നതിന് വിപുല പദ്ധതി

1 min read
KARSHAKASREE
August 01, 2021

വെള്ളത്തിലാവില്ല കൃഷി

ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷിയിൽ എക്സോട്ടിക് പച്ചക്കറിയിനങ്ങൾ

1 min read
KARSHAKASREE
July 01, 2021

ഹൈ ടെക് പച്ചക്കറി

പണം വിളയാൻ പച്ചക്കറിക്കൃഷി

1 min read
KARSHAKASREE
July 01, 2021

കൈ നനയാതെ മീൻ വളർത്താം

ഹൈടെക് അക്വാകൾച്ചർ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിയന്തണ സംവിധാനവുമായി മലയാളികളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്

1 min read
KARSHAKASREE
July 01, 2021

സൂക്ഷിക്കുക, താങ്കൾ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്

വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ മറ്റൊരു ജീവി സ്ഥാനം പിടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരവും

1 min read
KARSHAKASREE
July 01, 2021

ഹാംസ്റ്റർ...പ്രിയപ്പെട്ട ഹാംസ്റ്റർ

ഇത്തിരി സ്ഥലത്ത് വളർത്താൻ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാർ

1 min read
KARSHAKASREE
July 01, 2021

രോഗം തൊടാത്ത തൈകൾ

തൈകൾ നൽകുന്നതുമുതൽ വിളവെടുപ്പുവരെ കർഷകർക്കൊപ്പമുണ്ട് സെൽടെക്

1 min read
KARSHAKASREE
June 01, 2021

സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലരുതേ...

ചോക്കലേറ്റ് മുതൽ കോഴിക്കാൽ വരെ പല ഭക്ഷണങ്ങളും അരുമ കളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാം

1 min read
KARSHAKASREE
June 01, 2021

വിശ്രമകാലത്തൊരു വരുമാനം

ദിവസവും ആദായം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൃഷി

1 min read
KARSHAKASREE
June 01, 2021

മൂന്നാം മാസം മുതൽ മൂന്നു വർഷം വരുമാനം

20 ഏക്കറിൽ തീറ്റപ്പുൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന വനിതാ കൂട്ടായ്മ

1 min read
KARSHAKASREE
June 01, 2021

പാൽ സംഭരണപ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉടൻ

പാൽ സംസ്കരണം, വിപണനം എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കും

1 min read
KARSHAKASREE
June 01, 2021

കാത്തിരിപ്പു വേണ്ടാ കാശൈത്താൻ

മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിലൂടെ അധികവരുമാനം നേടുന്ന ഇലക്ട്രീഷ്യൻ

1 min read
KARSHAKASREE
June 01, 2021

റബറിന്റെ നാട്ടിലെ നെല്ല്

പാലായ്ക്കടുത്ത് എലിക്കുളത്ത് വിപുലമായി നെൽകൃഷി ചെയ്ത് ആദായം നേടുന്നു ജസ്റ്റിൻ

1 min read
KARSHAKASREE
June 01, 2021

കർഷകരുടെ വരുമാനം 50 ശതമാനം കൂട്ടും

പുതിയ കാർഷികവികസന, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് തന്റെ മുൻഗണനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭൂപ്രകൃതിക്കു യോജിച്ച കൃഷിയും അതിലൂടെ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണവും വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കും

1 min read
KARSHAKASREE
June 01, 2021

ഒരുങ്ങാം ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ

നിലവിലെ കൃഷിയും കാർഷിക സംരംഭവും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ രംഗത്തേക്കിറങ്ങാനും ഉദ്ദേശ്യമുള്ളവർക്ക് മുന്നൊരുക്കത്തിനായി കോവിഡ് കാലം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം

1 min read
KARSHAKASREE
June 01, 2021

സൂര്യശോഭയേറും സൺ കോന്യുറുകൾ

വർഷത്തിൽ 3 തവണയാണ് കൊന്യുറുകളുടെ പ്രജനനം

1 min read
KARSHAKASREE
May 01, 2021

വിജയത്തിന്റെ രുചിക്കൂട്ടൊരുക്കി വിജി

പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് സംരംഭകയായി മാറിയ വനിത

1 min read
KARSHAKASREE
May 01, 2021

സങ്കരൻ പിറക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ

നാടിനു ചേർന്ന തെങ്ങിൻതൈകളുമായി കമ്യൂണിറ്റി നഴ്സറികൾ

1 min read
KARSHAKASREE
May 01, 2021

മുറ്റത്തിനലങ്കാരം മുടക്കില്ലാ സംരംഭം

അലങ്കാരച്ചെടികളുടെ നഴ്സറിയിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം

1 min read
KARSHAKASREE
May 01, 2021

കർഷകൻ ഇവിടെ രാജാവ്

കേരളത്തിനൊരു മാതൃകാ മണ്ഡി

1 min read
KARSHAKASREE
May 01, 2021

വിദൂരത്തെ കണ്ണുകൾ വിവരമെത്തിക്കുമ്പോൾ

വിളവ് പ്രവചിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യ

1 min read
KARSHAKASREE
May 01, 2021

വീണ്ടും കുളമ്പുരോഗ ഭീഷണി

ക്ഷീരസംരംഭകർ ജാഗ്രത പുലർത്തുക

1 min read
KARSHAKASREE
May 01, 2021

മുട്ടയിലൊളിക്കുന്ന മുട്ടൻസാധ്യതകൾ

കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവും സംരംഭമാക്കിയ കർഷകൻ

1 min read
KARSHAKASREE
May 01, 2021

Page 1 of 4

1234 Next