നടത്തം മാനസികശേഷികളുടെ മാന്ത്രികത്താക്കോൽ
Dhanam|September 30, 2020
ക്രിയാത്മകത വളർത്താനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും നടത്തം ശീലമാക്കാം

അമേരിക്കയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റും പ്രഗൽഭ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന തോമസ് ജഫേഴ്സൺ പറയുമായിരുന്നു: 'എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളിലും വെച്ച് നടപ്പാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം.' കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വൃദ്ധർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാവുന്ന ഈ വ്യായാമം ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ശാരീരികശേഷികൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്നത് പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്.

എന്നാൽ, ആധുനികപഠനങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കപോഷണത്തിനും മാനസികാരോഗ്യത്തിനും നടത്തം അതിപ്രധാനമാണ്. മസ്തിഷ്ക ശേഷികൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണ് നടത്തം. കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മനഃശാ പാഫസർ റോബർട്ട് തായറും സംഘവും നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നടത്തം പെട്ടെന്നുതന്നെ അൽഭുതകരമായ മാനസികമാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിതെളിക്കുമെന്നു കണ്ടെത്തി. 12 പുരുഷന്മാരും 25 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 37 പേരിലാണ് ആദ്യം പാനം നടത്തിയത്. രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ മുതൽ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതുവരെ ഓരോരുത്തരും എത സ്റ്റെപ്പുകൾ നടന്നു എന്നറിയുന്നതിനായി ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ 'പെഡോമീറ്റർ' ഘടിപ്പിച്ചു. ദിനാന്ത്യത്തിൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലുകളോടുകൂടിയ ചോദ്യാവലികൾ നൽകി അവരുടെ മാനസികഭാവങ്ങൾ വിലയിരുത്തി.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

RELATED STORIES

Game Time

VIRTUAL REALITY FITNESS IS MAKING WORKOUTS FUN FOR MOVERS OF *ALL* LEVELS. READ ON FOR THE IRL GAINS OF SWEATING IN AN EXCITING NEW WORLD.

5 mins read
Women's Health US
July - August 2022

Everything You Know About Self-Carels Not Wrong...But It's Not Quite Right

Why do we still think only of skin-care masks and bubble baths? No shade to your soak, but self-care can (and should) have a much deeper meaning in our lives. We've got a plan-and some very persuasive stories-to get you there.

10+ mins read
Women's Health US
July - August 2022

Ask Away

Consent is a crucial component of relational health that exists (or should) in *every* pairing. Yet it's highly misunderstood and thought of as an early-dating, one-off discussion. That's a problem, considering that it's the basis for more trusting connections, improved communication, and-yep-better sex too. Time to correct the score.

5 mins read
Women's Health US
July - August 2022

Anti-Bloat Supplements

When you find yourself looking for a little relief, read this first to see if these buzzy bottles are worth a shot.

2 mins read
Women's Health US
July - August 2022

Let's Go!

After more than two years of a pandemic and unprecedented rates of burnout, just thinking about a vacation can nourish your body and mind. But the thing is: Actually taking that trip is very much encouraged now too. Because travel isn't just a getaway for getaway's sake anymore. We're exploring again for all the right reasons-and each motive has the power to be truly transformational. It's time to change your life with a trip, starting with the inspiration to get going, plus tons o' recommendations and revelations to guide you along the way.

10+ mins read
Women's Health US
July - August 2022

Level Up Your Mindset

Can you actually heal yourself? Psych experts say yes, it can be done. Here's how.

5 mins read
Women's Health US
July - August 2022

MIND OVER MATTER

Marvel star Karen Gillan learned a lot about herself in the past few years-including how vital a role exercise plays in both her physical and mental wellness. The actress's new agenda also includes plenty of time to reflect on her dreams and desires. Just call it superpowered self-care.

5 mins read
Women's Health US
July - August 2022

Smoke Show

TOSS EVERYTHING ON THE GRILL (EVEN THE LIMES!) FOR A FAST FEAST THAT DELIVERS MAJOR FLAVOR. SATISFYING AND SWOON-WORTHY, INDEED.

1 min read
Women's Health US
July - August 2022

Sweat and Swear

Dirty mouth? Maybe don't clean it up. Your verbal vice might mean victory at the gym and power over pain. The viler vocab, the more oomph in your output. Let it f*ckin' rip....

1 min read
Women's Health US
July - August 2022

Texture talk

How often should you (really) wash your hair? Are oils and butters essential? The accurate answers to these questions may surprise you.

5 mins read
Women's Health US
July - August 2022