നടത്തം മാനസികശേഷികളുടെ മാന്ത്രികത്താക്കോൽ
Dhanam|September 30, 2020
ക്രിയാത്മകത വളർത്താനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും നടത്തം ശീലമാക്കാം

അമേരിക്കയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റും പ്രഗൽഭ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന തോമസ് ജഫേഴ്സൺ പറയുമായിരുന്നു: 'എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളിലും വെച്ച് നടപ്പാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം.' കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വൃദ്ധർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാവുന്ന ഈ വ്യായാമം ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും ശാരീരികശേഷികൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്നത് പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്.

എന്നാൽ, ആധുനികപഠനങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കപോഷണത്തിനും മാനസികാരോഗ്യത്തിനും നടത്തം അതിപ്രധാനമാണ്. മസ്തിഷ്ക ശേഷികൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണ് നടത്തം. കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മനഃശാ പാഫസർ റോബർട്ട് തായറും സംഘവും നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നടത്തം പെട്ടെന്നുതന്നെ അൽഭുതകരമായ മാനസികമാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിതെളിക്കുമെന്നു കണ്ടെത്തി. 12 പുരുഷന്മാരും 25 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 37 പേരിലാണ് ആദ്യം പാനം നടത്തിയത്. രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ മുതൽ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതുവരെ ഓരോരുത്തരും എത സ്റ്റെപ്പുകൾ നടന്നു എന്നറിയുന്നതിനായി ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ 'പെഡോമീറ്റർ' ഘടിപ്പിച്ചു. ദിനാന്ത്യത്തിൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലുകളോടുകൂടിയ ചോദ്യാവലികൾ നൽകി അവരുടെ മാനസികഭാവങ്ങൾ വിലയിരുത്തി.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

RELATED STORIES

Rx for Less

BIOTECH STARTUPS SEEK TO MAKE DRUG PRICES MORE AFFORDABLE

4 mins read
The BOSS Magazine
May 2021

NFTs owning online

A digital token is finding success as a way for content creators to sell the rights to their work.

5 mins read
The BOSS Magazine
May 2021

MANUFACTURING PROWESS MEETS INTELLECTUAL DEPTH

CUSTOM AUTOMATION AND MANUFACTURING SPECIALISTS MIQ PARTNERS BRING IMAGINATION TO LIFE.

5 mins read
The BOSS Magazine
May 2021

Ghost kitchens take food delivery to next level

A GROWING DEMAND FOR FOOD DELIVERY HAS LED TO AN INCREASE IN STANDALONE KITCHEN SPACES

5 mins read
The BOSS Magazine
May 2021

Mothers of invention

THESE MOMS BUILT EMPIRES BY MAKING FAMILY LIFE WORK FOR THEM

6 mins read
The BOSS Magazine
May 2021

GROWING WITH INTENT

FROM PROVIDING CRITICAL PPE DISTRIBUTION TO FURTHERING TRANSFORMATIONAL EQUITY IN THE WORKPLACE, HJI SUPPLY CHAIN’S JOURNEY TO NATIONAL PROMINENCE IS BUILT ON ADDING VALUE.

6 mins read
The BOSS Magazine
May 2021

Big box boom, but drivers needed

A MASSIVE E-COMMERCE SHIFT HAS LED TO A MAD DASH FOR INDUSTRIAL SPACE AND DELIVERY DRIVERS

5 mins read
The BOSS Magazine
May 2021

A NEW APPROACH TO AUTO INSURANCE

ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY CHANGING THE WAY CAR INSURERS DO BUSINESS

5 mins read
The BOSS Magazine
May 2021

WHAT IS THE BEST WAY TO WASH AND DRY OUR HANDS?

The important thing is to wash our hands carefully using soap and water for at least 30 seconds. The way in which we choose to dry our hands is comparatively less important, but, according to a recent study there may be benefit in choosing paper towel over electric hand dryer.

1 min read
Natural Solutions
April 2021

The World Needs Us To Take Effective Action

The organic and natural health industry has a story to tell. It’s about health and wellness. It’s about empowering people to own their health outcomes using food, lifestyle choices, and nutritional supplementation. Many of us in the industry believe that we have an obligation to the Earth; that we must have a healthy planet to ensure the health of people. Our collective contribution has never been more important as we face today’s challenges.

2 mins read
Natural Solutions
April 2021