സൈക്കിൾ
സൈക്കിൾ
സൈക്കിൾ

മരങ്ങൾപോലും മുഖം കഴുകുന്നതിനുമുൻപ്

തെരുവ്, വെട്ടം കുടഞ്ഞുടുക്കുന്നതിൻ മുൻപ്

മത്സ്യങ്ങളുറക്കം വിട്ടിളകുന്നതിൻ മുൻപ്

ചവിട്ടുപെഡൽ മെല്ലെ കറക്കിത്തുടച്ചതിൻ

ചങ്ങല ശരിയാക്കി ചവിട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്

പ്രായത്തിനേക്കാൾ പ്രായം കേറിയോരൊരാൾ, അയാൾ-

ക്കുറക്കച്ചടവുണ്ട്, ചുമലിൻ കുനിവുണ്ട്.

അന്തിക്കു കിതപ്പിൻറെ തോളത്തുകയ്യിട്ടെത്തി

പുകച്ചു ചുമച്ചയാൾ തിരിച്ചുവരാറുണ്ട്.

ഭക്ഷണം, ഉടുപ്പുകൾ, പുസ്തകമിവയെല്ലാം

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

February 23, 2020