திருக்குறளைப் பின்பற்ற 'வேண்டும்!
Aanmigam Palan|April 16, 2021
முருக பக்தரான உலக நாதர் என்ற புலவர் எழுதிய செய்யுள்களை உள்ளடக்கிய உலக நீதி' என்ற பழைய நூல் 'வேண்டாம்' என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தி எதிர்மறையாக நிறைய நீதி களை வலியுறுத்துகிறது.
கிருஷ்ணன்

'ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க வேண்டாம், ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம்.

மாதாவை ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம் வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு இணங்க வேண்டாம்

போகாத இடந்தனிலே போக வேண்டாம் போக விட்டுப் புறம் சொல்லித் திரிய வேண்டாம்

வாகாரும் குறவருடை வள்ளி பங்கன் மயிலேறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே!'

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM AANMIGAM PALANView All

மயில்

அனைத்துக்கும் அதிபனான நம் இறைவனது அனந்தக் கோடி படைப்புகளில் மயிலும் ஒன்று, அற்புதமான பறவை, அதனுடைய தோகையின் அழகைக்கண்டு, மெய்மறந்து தெய்வத்தைத் தரிசிப்பவர்கள் அனந்தக் கோடி! முருகப்பெருமானுக்கு மயில் வாகனமாக இருந்து பக்தர்களால் பெருமையுடன் தரிசிக்கப்படுகிறது.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

முத்கலர்

பொறுமை! இது எல்லோருக்கும் வராது. அதுவும் இன்றைய கால கட்டத்தில், சொல்லவே வேண்டாம்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

திருமூலர் திருமந்திரம் சுட்டும் சிவவடிவங்கள்

திருக்கயிலாய மலையின் பெருங்காவல் தலைவராகிய திருநந்தி தேவரின் திருவருள் பெற்ற சீடர்களில் ஒருவனாகவும் அணிமா முதலிய எட்டு வகையான சித்துக்களும் கைவரப் பெற்ற சிவயோகியார் ஒருவர் தென்னாடு நோக்கி சென்றபோது தில்லை தரிசனம் கண்டார்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

தெளிவு பெறுஓம்

"சித்திரையிலோண முதற் சீரானியுத்திரமாம் சத்து தனுவா திரையுஞ் சார்வாரும்-பத்திவளர் மாசியரி கன்னி மருவு சதுர்த்தசிமன் றீசரபிஷேகத் தினமாம்”

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

குன்றத்துக் குமரன் மருதத்து மருமகனான வரலாறு

குன்றத்துக் குமரன் மருதத்து மருமகனான வரலாறு

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

காப்பியம் காட்டும் கதாபாத்திரங்கள்

விழுந்தன. அவ்வளவுதான்! துர்வாசர் முத்கலரைத் தேடி வந்து விட்டார். (இந்த இடத்தில் துர்வாசரின் தோற்றத்தை, வியாசர் விரிவாகவே வர்ணிக்கிறார்) திகம்பரர்; பைத்தியம் பிடித்தவரைப்போல, நிலையில்லாத வேடம் தரித்தவர்; தலை மயிர் இல்லாதவர்; பலவிதமான கடுஞ் சொற்களைச் சொல்பவர்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

காய்ச்சல் நோய் போக்கிக் காப்பாற்றும் ஜூரேஸ்வரர்

ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவை என்பதை நாராயண பட்டதிரி, நாராயணீயத்தில் வேண்டுகின்றார்.

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

ஆயுள் தோஷத்திலிருந்து காத்த ஆழியான்

சுதர்சன ஜெயந்தி 20.6.2021

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

ஆழ்வார்கள் போற்றிய சக்கரத்தாழ்வார்

சக்கரத்தாழ்வார் ஜெயந்தி (20.6.2021)

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021

அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள்!

அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள்!

1 min read
Aanmigam Palan
June 16, 2021
RELATED STORIES

The Next Course

Nearly two decades after influential pastry chef Claudia Fleming left Gramercy Tavern, she returns to Danny Meyer’s restaurant group in a new role.

6 mins read
New York magazine
June 21 - July 4, 2021

The Group Portrait: Back on the Decks

The crew of DJs behind the best parties in Brooklyn this summer.

2 mins read
New York magazine
June 21-July 4, 2021

The National Interest: Jonathan Chait

Save the Union by Enlarging It. Hoping to win by coupproof margins is not a strategy.

5 mins read
New York magazine
June 21-July 4, 2021

Rachel Lindsay Has No Roses Left to Burn

When I became The Bachelor’s first Black lead, I thought I could change it from within. Until I realized I was just their token.

10+ mins read
New York magazine
June 21-July 4, 2021

Up Where the People Are

A coming-of-age tale that takes the phrase “fish out of water” literally.

4 mins read
New York magazine
June 21 - July 4, 2021

SINGING MORMONS (NO, NOT THOSE SINGING MORMONS)

Schmigadoon!’s send-up of musical theater is both wholesome and really, really funny.

7 mins read
New York magazine
June 21 - July 4, 2021

Extremely Online: Emilia Petrarca

Occupy the Dating App In today’s marketplace for love, everybody wants to eat the rich.

6 mins read
New York magazine
June 21-July 4, 2021

Fancy Francie

Caviar, lobster, and New York’s last remaining cheese cart.

4 mins read
New York magazine
June 21 - July 4, 2021

71 minutes with … Andrew Giuliani

A failson sets his sights on Albany.

10+ mins read
New York magazine
June 21-July 4, 2021

Catch Her If You Can

Doja Cat refuses to be dragged down to earth.

6 mins read
New York magazine
June 21 - July 4, 2021