ഗുരുകാവ്യം
Mathrubhumi Illustrated|September 26, 2021
കവിത
വി. മധുസൂദനൻ നായർ

ആരാണെൻറ തമസ്സിൽ നവ്യമൊരാകാശം വിരിയിക്കുന്നു, സാരാനർഘവചസ്സാൽ ആമയഘോരാരണ്യമെരിക്കുന്നു,
നേരാ, യാദിമഹസ്സിൻ ഭുവവതാരം പോലെയുദിക്കുന്നു, നാരായണഗുരുദേവൻ തന്നെ യുഗാദിത്യൻ പരമാദിത്യൻ

കാണാനുള്ളതു കാണാതേ തുറുകണ്ണും നീട്ടിനടന്നോരെൻ കാണാക്കണ്ണിതലംകാരം, മഷി പൂണും പുണ്ണാർഹംകാരം നാനാവിഭ്രമലോളിതനെന്നുടെ മുന്നിൽപ്പുർണമാരാകാരം
നാരായണ ഗുരുദേവൻ, ദർശനതേജസ്സിൻ മഹദാധാരം

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM MATHRUBHUMI ILLUSTRATEDView All

നാടകഗ്രാമം

ആർട്ട് മാഗസിൻ

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
October 24, 2021

നമ്മളറിയാത്ത പട്ടേൽ; കർഷകരുടെ സർദാർ

ഭൂതവും വർത്തമാനവും

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
October 24, 2021

മരുമക്കത്തായം

കെ. രാജഗോപാൽ

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
2021 October 10

ഭൂമിയിലല്ലാത്ത

കവിത

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
2021 October 10

വിഷാദഗാന്ധി

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ വായനശാലകളിലും വിഖ്യാതരായ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ആഖ്യാനങ്ങളിലും സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഗാന്ധിജി വരയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പല കാലങ്ങളിൽ വളർന്നുവന്ന പല തലമുറകളുടെ കാഴ്ചകളിലും ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെട്ട ഗാന്ധിച്ചിത്രങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കറൻസി നോട്ടിൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനു പുറത്ത് ഇത്തരം ഗാന്ധിച്ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിച്ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ നാടിനും ഓരോ സർഗാത്മക അനുഭവമായി മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഗാന്ധിജിയെ ഒരു ദൃശ്യകലാ വിഷയം എന്ന നിലയിൽക്കൂടി സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
2021 October 10

മറഞ്ഞത് ചെമ്പൈയുടെ കൊങ്ങൻ

ചെമ്പൈയുടെ മരണശേഷം ഗുരുവായൂരിൽ ഏകാദശിനാളുകളിൽ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവമായി വിപുലീകരിച്ചതും കൊങ്ങോർപ്പിള്ളിയുടെ ശ്രമഫലമായാണ്.

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
October 3, 2021

ഗൃഹബുദ്ധൻ

കവിത

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
October 3, 2021

നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ കോഫിഹൗസിനുള്ളിൽ എന്റേയും ഒരു ഇന്ത്യൻ കോഫിഹൗസുണ്ട്

കവിത

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
October 3, 2021

വി.ടി.യുടെ ഗുരു

അനർഘനിമിഷങ്ങൾ

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
September 26, 2021

ഗുരുസന്നിധിയിൽ

കവിത പുനഃപ്രകാശനം

1 min read
Mathrubhumi Illustrated
September 26, 2021
RELATED STORIES

THE RIGHT MEDICINE

When covid treatments are politicized, science loses.

4 mins read
Mother Jones
November/December 2021

SWEET AND LOWDOWN

The hidden suffering behind America’s sugar habit

10+ mins read
Mother Jones
November/December 2021

HEALING REQUIRES TRUTH

A modern civil rights project seeks to reexamine hundreds of Jim Crow–era murders, and help families move forward.

10+ mins read
Mother Jones
November/December 2021

DISTANT LEARNING

New immigrant students had the most to gain at Virginia’s Justice High—and the most to lose once the pandemic hit.

10+ mins read
Mother Jones
November/December 2021

FIELD OF TREES

The case for bringing foliage back to the Corn Belt

3 mins read
Mother Jones
November/December 2021

MAINSTREAMING MILITIAS

In Virginia, right-wingers who face down anti-racist demonstrators with AR-15s have earned an official stamp of approval.

5 mins read
Mother Jones
November/December 2021

GEOGRAPHY CLASS

Photographer Matt Black’s epic work of “critical cartography”

4 mins read
Mother Jones
November/December 2021

UP ROOTED

Forests have always migrated to survive. But now they need our help to outrun climate catastrophe.

10+ mins read
Mother Jones
November/December 2021

The WHISKEY COCKTAIL Revival

From classic Old Fashioneds to more elaborate concoctions, here’s how to drink whiskey now

4 mins read
Maxim
November - December 2021

WHO YOU GONNA CALL?

After Oakland cops drew guns on an accident survivor, a new kind of emergency responder rushed to the scene.

8 mins read
Mother Jones
November/December 2021