ശരീരവളർച്ച പെൺകുട്ടികളിൽ
Manorama Weekly|January 15, 2022
കൗമാരപ്രശ്നങ്ങൾ
ഡോ. പി.കൃഷ്ണകുമാർ

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine

MORE STORIES FROM MANORAMA WEEKLYView All

കൃറ്റിക എംടി കഥയിൽ

പത്താംക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്.

1 min read
Manorama Weekly
June 04, 2022

വിപിആർ യുഗം

കഥക്കൂട്ട്

1 min read
Manorama Weekly
June 04, 2022

കൊതിയൂറും വിഭവങ്ങൾ

ഞണ്ട് കറി

1 min read
Manorama Weekly
June 04, 2022

ആദ്യഗാനം അമ്മയുടെ താരാട്ട്

പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ

1 min read
Manorama Weekly
June 04, 2022

വെളിച്ചമായി സിസ്റ്റർ മേരി ബനീഞ്ജ

വഴിവിളക്കുകൾ

1 min read
Manorama Weekly
May 28, 2022

വിവാഹാനന്തരം

വിവാഹബന്ധം വരുന്ന വഴി

1 min read
Manorama Weekly
May 28, 2022

മീൻ ബിരിയാണി

കൊതിയൂറും വിഭവങ്ങൾ

1 min read
Manorama Weekly
May 28, 2022

പപ്പിയുടെ ജീവിതകഥ

ഓമനക്കഥകൾ

1 min read
Manorama Weekly
May 28, 2022

ബേബിയല്ല നയൻ ഇനി നായിക

നായികയായി അരങ്ങേറുന്ന തമിഴിലൂടെയാണെങ്കിലും ഇനിയങ്ങോട്ട് മലയാളത്തിലും സജീവമാകാനാണ് നയൻതാരയുടെ തീരുമാനം

1 min read
Manorama Weekly
May 28, 2022

പോയ്മറഞ്ഞ കാലം...

പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ

1 min read
Manorama Weekly
May 21, 2022
RELATED STORIES

Look Great, Feel Great

Shake off that extra weight

3 mins read
Woman's Day
June - July 2022 / Summer 2022

from the HEART

In my column as your Chief Spiritual Officer, I share a meaningful verse that lifts my spirits and guides me in the right direction. I hope it does the same for you!

1 min read
Woman's Day
June - July 2022 / Summer 2022

Disguise your veggies

Eat Your Vegetables Day will be the day you finally convince your kids (or your spouse) to eat the "yucky" green stuff. Jaclyn London, R.D., host of the food and wellness podcast On the Side, reveals her sneaky strategies.

1 min read
Woman's Day
June - July 2022 / Summer 2022

THE hope squad

We've teamed up with good-news hub Hope Rises to share its most moving and inspiring stories.

7 mins read
Woman's Day
June - July 2022 / Summer 2022

Life lessons

As WD's new Rabbi in Residence, I'll share some ancient and universal Jewish wisdom that I hope will help everyone lead a more beautiful life.

2 mins read
Woman's Day
June - July 2022 / Summer 2022

Sunny day smarts

When temps rise, so does your chance of heart trouble if you're at risk. Suddenly your body has to work harder to maintain its core temp, which can strain the heart and up your risk of heat-related illness. And becoming dehydrated because of excessive sweating or not drinking enough (plus, diuretics are often used as blood pressure meds, making adequate hydration even more challenging) can cause your blood pressure to drop and your heart to beat faster. Here, three biggies for staying heart-healthy in the heat.

1 min read
Woman's Day
June - July 2022 / Summer 2022

I TURNED 19!

Para surfing champion and disability advocate Liv Stone knows how to turn the tide.

1 min read
Woman's Day
June - July 2022 / Summer 2022

Feast of FRIED CHICKEN

Quin Liburd of the blog Butter Be Ready shares her most scrumptious recipes in honor of National Fried Chicken Day.

5 mins read
Woman's Day
June - July 2022 / Summer 2022

15 BUCKET LIST beaches

You'll feel like the luckiest castaway standing on these postcard-perfect shores.

5 mins read
Woman's Day
June - July 2022 / Summer 2022

Velocity Micro Raptor Z55

Scary performance from this overclocked beast

3 mins read
Maximum PC
June 2022