காபோன்
Periyar Pinju|April 2021
உலக நாடுகள்
சந்தோஷ்

புவியியல்

தலைநகரம்: லிப்ரவில், இதுவே பெரிய நகரம்.

மொத்தப் பரப்பளவு: 2,67,668 கி.மீ "ஓகூயி" என்னும் நீளமான ஆற்றைக் கொண்டுள்ளது.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine