ఫలించని కుట్ర
Molaka|October - November 2019
ఒక అడవిలో ఒక ప్రాంతంలో ఒక ప్రక్కన పులి సింహం వంటి క్రూర జంతువులు వీటికి కొద్ది దూరంలో నాధు జంతువులు ఉంటున్నాయి.

ఒక అడవిలో ఒక ప్రాంతంలో ఒక ప్రక్కన పులి సింహం వంటి క్రూర జంతువులు వీటికి కొద్ది దూరంలో నాధు జంతువులు ఉంటున్నాయి.

Continue reading your story on the app

Continue reading your story in the magazine