ખાતાકીય તપાસ અને શિક્ષાની માહિતી આરટીઆઈમાં આપવી પડે

SAMBHAAV-METRO News|SAMBHAA-METRO Newspaper Date 18 March 2020

ખાતાકીય તપાસ અને શિક્ષાની માહિતી આરટીઆઈમાં આપવી પડે
ખાતાકીય તપાસ અને શિક્ષાની માહિતી આરટીઆઈમાં આપવી પડે

ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (એફસીઆઈ)માં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે નોકરી કરતી વ્યક્તિ દ્વારા તેમની કચેરીની કેટલીક વ્યક્તિઓને આપવામાં આવેલા કરપ્શન વગેરે બાબતના તહોમતપત્ર અને તે અંગે થયેલા આખરી હુકમ આ અંગેની માહિતી મગાઈ હતી, જેના અનુસંધાને એફસીઆઈ કચેરી દ્વારા આ માહિતી અંગત હોવાથી આપી શકાય તેમ નથી તેવું જણાવીને તે અરજી નકારવામાં આવી હતી. આ બાબતે કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ સમક્ષ અપીલ થતાં સીઆઈસીએ તેના તા.૨૪-૧૦-૧૬ના હુકમથી આ તમામ માહિતી અરજદારને આપવા માટેનો હુકમ કર્યો હતો અને આ અંગે જરૂર પડે તો કલમ-૫(૪) મુજબ અન્ય જાહેર માહિતી અધિકારીને પણ વિનંતી કરી મદદ મેળવવા જણાવ્યું હતું.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

SAMBHAA-METRO Newspaper Date 18 March 2020

MORE STORIES FROM SAMBHAAV-METRO NEWSView All