സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (വനിതാ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ), പോലീസ്
Mathrubhumi Thozhil Vartha|September 26, 2020
സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (വനിതാ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ), പോലീസ്
കാറ്റഗറി നമ്പർ: 94|2020

കുറിപ്പ്: ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും പുരുഷ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുവാൻ അർഹത ഉണ്ടായിരി ക്കുന്നതല്ല.

ശമ്പളം: 22,200-48,000 രൂപ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: സംസ്ഥാനതലം. പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ നിയമനരീതി: നേരിട്ടുള്ള നിയ മനം (സംസ്ഥാനതലം)

പ്രായം: 18-26; ഉദ്യോഗാർഥികൾ 12.01.1994 നും 01.01.2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ)
കുറിപ്പ് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 29 വയസ്സായും പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 31 വയസ്സായും നിജ പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

September 26, 2020

MORE STORIES FROM MATHRUBHUMI THOZHIL VARTHAView All