കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൽ 17 ജനറൽ വർക്കർ
Mathrubhumi Thozhil Vartha|September 05, 2020
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൽ 17 ജനറൽ വർക്കർ
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാഡിൽ ജനറൽ വർക്കർ (കാൻറീൻ) തസ്തികയിൽ 17 ഒഴിവുകളുണ്ട്. മൂന്നുവർഷത്തെ കരാർ നിയമനമാണ്.

ഒഴിവുകൾ: ജനറൽ8, ഇ.ഡബ്ലൂ.എസ്.2, ഒ.ബി.സി.5, എസ്.സി.2.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

September 05, 2020

MORE STORIES FROM MATHRUBHUMI THOZHIL VARTHAView All