കെ.എ.എസ്. മുഖ്യപരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ്
കെ.എ.എസ്. മുഖ്യപരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ്
കേരള ഭരണ സർവീസ് (കെ.എ.എസ്.) മുഖ്യപരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയം ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് എന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിലായിരിക്കും.
പരീക്ഷ ജൂൺ /ജൂലായിൽ ( രണ്ടുതവണ മൂല്യനിർണയം നടത്തും

വിവരണാത്മകരീതിയിലാണ് മുഖ്യപരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. നൂറുവീതം മാർക്കുള്ള മൂന്ന് പേപ്പറാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഓരോ പേപ്പറിനും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാം. എന്നാൽ രണ്ട് ഭാഷയിലും ഇടകലർത്തി എഴുതാനാകില്ല.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 14, 2020