ഭിന്നശേഷി സംവരണം നാല് ശതമാനമാക്കിയത് ഇപ്പോഴും കടലാസിൽ
ഭിന്നശേഷി സംവരണം നാല് ശതമാനമാക്കിയത് ഇപ്പോഴും കടലാസിൽ
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സംവരണം നാലുശതമാനമാക്കി ഉയർ ത്തിയ കേന്ദ്രനിയമം കേരളത്തിലിപ്പോഴും കടലാസിലുറങ്ങുന്നു.
നടപ്പായത് കെ.എ.എസ്സിൽ മാത്രം

കേരള ഭരണ സർവീസെന്ന കെ.എ.എസിന് മാത്രമാണ് നാലു ശതമാനം സംവരണം നടപ്പാക്കിയത്. മറ്റ് തസ്തികകൾക്ക് ഇപ്പോഴും മൂന്നു ശതമാനമായി തുടരുകയാണ്.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 14, 2020