ન કહેવાય, ન સહેવાય એવો રોગ - ભગંદર (Fistula)

ABHIYAAN|July 04, 2020

ન કહેવાય, ન સહેવાય એવો રોગ - ભગંદર (Fistula)
ભગંદર એટલે ગુદાના ભાગે થતો એવો રોગ કે જેમાં ગુદાની અંદરની સપાટી – ગુદાની આસપાસની ચામડી સાથે રોગગ્રસ્ત રીતે જોડાયેલી હોય છે.

સામાન્ય રીતે મળ-ગુદાના ભાગેથી બહાર આવે છે, પણ જ્યારે મળનો થોડો ભાગ abnormal જગ્યાએથી બહાર આવે તેને ભગંદર અથવા Fistula કહેવામાં આવે છે.

એવી વ્યક્તિ કે જેને વારંવાર ગુદાના ભાગે ગૂમડાં થાય અથવા વાઢિયા પડી જાય તેવા વ્યક્તિને સામાન્ય રીતે પરૂ થાય છે જે ચામડીના ભાગે ફૂટી જવાથી ભગંદર થાય છે.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

July 04, 2020