40 കഴിഞ്ഞവരായ ചില സ്ത്രീകളുടെ മുട്ടു വേദന

Manorama Weekly|July 04, 2020

40 കഴിഞ്ഞവരായ ചില സ്ത്രീകളുടെ മുട്ടു വേദന
നാൽപതുകഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നടക്കാനും കുനിയാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടു തോന്നും.
ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും
articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

July 04, 2020