അവസരങ്ങളുടെ ആകാശം!

Manorama Weekly|July 04, 2020

അവസരങ്ങളുടെ ആകാശം!
പ്രവാസികൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു,

ഭാഷ മുതൽ ഭക്ഷണം വരെ പൈപ്പു മുതൽ കപ്പൽ വരെ എന്തെല്ലാമെന്തെല്ലാം സാധ്യതകൾ

ഭാഷ മുതൽ ഭക്ഷണം വരെ എല്ലാറ്റിലും നിപുണരാണു നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ. അവരെ ശരിയായി വിനിയോഗിച്ചാൽ കേരളം ഗൾഫിനെക്കാൾ സാധ്യതയുള്ള മണ്ണായി മാറും. സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചു ബോധ്യമുണ്ടായാൽ തിരികെ വരുന്ന പ്രവാസികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് അവസാനമാകും. കേരളം പഴയ കേരളമല്ല: കേരളത്തിലെ വ്യവസായ, തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ഏറെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുകൂലി പോലുള്ള മഹാമാരികൾ ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കൗതുക വാർത്തകൾ മാത്രം. സർക്കാ രാകട്ടെ നിക്ഷേപകർക്കായി ഏകജാലകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുതൽ മുടക്കാനും അധ്വാനിക്കാനും മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കള്ളിൽ എല്ലാ അനുമതികളും ലഭിക്കും. എല്ലാ സഹായങ്ങളുമായി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതയ്ക്കുവേണ്ടി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി, സൂക്ഷ്മ, ചെറു കിട, ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വ്യവസായ ഭദ്രതാ പദ്ധതി എന്നിവ കേരളം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

July 04, 2020