పంచముఖాంజనేయ ప్రార్థన
పంచముఖాంజనేయ ప్రార్థన
లక్ష్మీ కటాక్షానికి, దుఃఖ నివారణకు, శత్రువులపై జయానికి....

ధ్యాయే ద్వానర నారసింహ ఖగరాట్ క్రోడాశ్వ వక్రాంచితం |

ఫాలాక్షా స్ఫుట పంచ వక్ర రుచిరం బాలార్క కోటి ద్యుతిం || 1

హసై శ్శూల కపాల ముద్గర హలం కౌమోదకీ ధూర్వహం

ఖట్యాంగాంకుశ పాశ పర్వత ధరం పీతాంబరం వానరం || 2

పంచవక్రం మహా భీమం త్రిపంచ నయనైర్యుతం

దశ బిర్భాహు భిర్యుక్తం సర్వ కామార్ధ సిద్ధ దం || 3

పూర్వేతు వానరం వక్రం హృదయం సూర్య సన్నిభం

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

February 2020