Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Issue 25/2018 - Jun 21, 2018

Publisher: THE SAIGON TIMES
Category: Business, News
Language: Vietnamese
Frequency : Weekly
DurationAmountSavings
Single issue $ 0.99 -
3 Months $ 10.99
Save 15%
Save 15%
6 Months $ 21.99
Save 15%
Save 15%
1 Year $ 28.99
Save 44%

Just $0.56 per issue
Save 44%

Subscribe to Magzter GOLD and enjoy Unlimited reading of Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Magazine (including old issues) along with 5,000+ other best-selling magazines and premium articles for just $9.99/Month!


The best business weekly magazine in Vietnam. Provide useful, exact, updated information on the economy and business environment in Vietnam.

Con số nợ nước ngoài của quốc gia vào cuối năm 2018 như Bộ Tài chính dự báo (49,9%GDP) gần như đã chạm tới trần giới hạn mà Quốc hội cho phép (50%GDP). Vì sao nợ nước ngoài của Quốc gia lại tăng nhanh như vậy trong năm 2017? Vì sao trong khi nợ công đang giảm thì nợ nước ngoài lại tăng mạnh trong năm 2017?


Recent Issues

View All

Magazines from Business

View All

Magazines from News

View All